Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Megalakulás

Polgári jogi társaságot létesítő társasági szerződés amelyet az alulírott, illetve a külön íven felsorolt felek a Polgári Törvénykönyv, azon belül is elsősorban annak 6:498-513. §-ainak rendelkezései alapján kötöttek meg az alábbiak szerint: I. A TÁRSASÁG CÉLJA, A SZERZŐDÉS HATÁLYA 1. A szerződő felek rögzítik, hogy ingatlan tulajdonukból, vagy ingatlan használatát biztosító jogukból, illetve egyéb érdekeltségükből eredően valamennyien érdekeltek a Sződliget belterületén a Kakukk utca, Vadkacsa utca és a Csalogány utca 1212/50 hrsz-ú és 1213/46 hrsz-ú ingatlanok által határolt terület (továbbiakban: Fejlesztendő Terület), mint megfelelő műszaki szabványok szerinti ivóvíz- és csatornahálózati rendszerrel történő ellátásában. 2. Szerződő felek jelen társasági szerződés aláírásával, a fenti célok megvalósítására polgári jogi társaságot alapítanak Kakukk Utcai Vízügyi Társaság néven (a továbbiakban: Vízügyi Társaság). 3. A szerződő felek a jelen polgári jogi társaságot határozott időre, az 1. pontban meghatározott cél eléréséig hozzák létre.  II. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE  1. A Vízügyi Társaságon belüli döntési mechanizmust illetően a szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy annak ügyeiben közösen, a határozathozatalban résztvevő tagok egyszerű szótöbbségével döntenek. Minden érintett ingatlan egy szavazattal rendelkezik. A határozatképességhez az szükséges, hogy a szavazásra jogosultak több mint fele képviseltetve legyen a határozathozatalban.  2. A Vízügyi Társaság szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal ülésezik. Az Vízügyi Társaság üléseit az ügyvitellel megbízott valamely tag hívja össze, oly módon, hogy a napirendi pontokat tartalmazó meghívó az ülést megelőző öt nappal a meghívottakhoz megérkezzék. 3. Amennyiben a taggyűlés sürgős döntést igénylő kérdésben az eredetileg meghirdetett időpontban nem lenne határozatképes, úgy a megismételt taggyűlést az eredeti időpontot követő 30 perc múlva kezdődő időben kell megtartani és ennek tényét a meghívóban is közölni kell. A megismételt taggyűlés a résztvevők számától és a jelenlévők által képviselt szavazatra jogosultak számától függetlenül határozatképes. III. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE 1. A szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a Vízügyi Társaság ügyeinek vitelére és képviseletére feljogosítják az alábbi tagokat: Liszek Lajosné (lakcím: 2132 Göd, Pálma u. 16., szül.hely, idő: Etyek, 1951.06.12., anyja neve: Kiss Erzsébet, személyi azonosítója: 2-510612-5703, szigsz.: 852200SA, adóazonosító jele: 830842379) Kocsis Zoltán (lakcím: 1107 Budapest, Gém u. 6., szül.hely, idő: Budapest, 1982.01.08., anyja neve: Szontágh Mária , személyi azonosítója: 1-820108-3395, szigsz.: 122611NA, adóazonosító jele: 8420103314) Az ügyvitel csak személyesen látható el. Az ügyek vitelére a társaságon kívül álló személy nem jogosítható fel. 2. A képviselők önállóan jogosultak a polgári jogi társaság képviseletére és nem részesülnek díjazásban. 3. Az önálló ügyviteli jogkörrel rendelkező tag ügyviteli intézkedése ellen bármelyik tag, az együttes ügyviteli jogkörben eldöntött ügyviteli intézkedés ellen az ügyvitelből kizárt bármelyik tag ellentmondással élhet. Az ellentmondásról a tagok együttesen döntenek. A tervezett intézkedés a tagok döntésének meghozataláig nem hajtható végre. IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy  • közösen szerződést kötnek a tervezővel, kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel és a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az ivóvíz és csatorna hálózati rendszer kiépítésére vonatkozó meghatározott munkálatok elvégzésére; • a kivitelezőt legalább 3 ajánlat ismeretében választják ki a legkedvezőbb ajánlat alapján;  • a Vízügyi Társaság egy tagjára jutó vagyoni hozzájárulás összegét akként állapítják meg, hogy a hozzájárulás mértéke víz- és csatorna rácsatlakozási lehetőség igénylése esetén ingatlanonként egyenlő (ha valamelyik tag kizárólag a vízvezetékrendszer vagy kizárólag a csatornarendszer kiépítését kérelmezi, a reá a tervező által kikalkulált arányos összeg megfizetése hárul). 2. A szerződő felek a teljesítendő vagyoni hozzájárulásuk kapcsán tudomással bírnak arról, hogy bármelyikük nem vagy nem szerződésszerű teljesítése meghiúsíthatja a jelen szerződés célját és ezzel kárt okoz, amelyért a Ptk szabályai szerinti felelősséggel tartozik. Ha valamelyik tag nem szolgáltatja a szerződésben vállalt hozzájárulást, bármelyik tag követelheti tőle a szerződésszerű teljesítést. 3. Szerződő felek kijelentik, hogy a Vízügyi Társaság tevékenysége annak céljára figyelemmel nem üzletszerű, non-profit jellegű.  4. Szerződő felek rögzítik, hogy a teljesítendő vagyoni hozzájárulásuk közös tulajdonukba kerül és az kizárólag a Vízügyi Társaság rendelkezésére áll.  5. Minden tag jogosult az ügyek menetét megismerni, így különösen az ezekkel kapcsolatos iratokba, könyvekbe betekinteni. 6. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a teljesítendő vagyoni hozzájárulásuk után kamat, díjazás, vagy más egyéb típusú jövedelem nem jár és díjat személyes közreműködésükért sem számíthatnak fel. 7. A közös használatba adott vagyoni hozzájárulás a többi tag hozzájárulása nélkül át nem ruházható és meg nem terhelhető. 8. A Vízügyi Társaság negyedévenként költségtervet, illetve minden naptári év elteltével legkésőbb március végéig éves elszámolást köteles készíteni a tagok számára. Az éves költségtervet és elszámolást a Vízügyi Társaság a https://kakukk-utcai-vizugyi-tarsulas.eoldal.hu oldalon hozza nyilvánosságra és a tagok tudomására.  9. A Vízügyi Társasági tagságot a tag csak rendkívüli felmondással mondhatja fel.  A tag a társaságot azonnali hatállyal felmondhatja, ha erre bármely másik tag fontos okot szolgáltat, különösen, ha a társasági szerződést súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a társaság céljának elérését nagymértékben veszélyezteti. 10. Valamely tag halála (jogi személy tag megszűnése) esetén a megmaradó tagok a társaság továbbfolytatását határozhatják el azzal, hogy a tag örököse (jogutóda) részére lehetővé fogják tenni a jelen Társasági Szerződéshez történő csatlakozást. 11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben valamely tagnak az ingatlanára vonatkozó tulajdonjoga, illetve használati joga, vagy egyéb érdekeltsége megszűnik, úgy a jelen Társasági Szerződés módosítása révén lehetővé teszik számára a társaságból történő kilépést kizárólag abban az esetben, ha az ingatlan új tulajdonosa, használója, vagy egyéb érdekeltje a polgári jogi társaságba belép. 12. A Vízügyi Társaság megszűnik: • ha célját megvalósította, vagy a cél megvalósítása többé nem lehetséges; • valamely tagjának halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével, kivéve, ha a tagok a társaságot tovább folytatják; • azonnali hatályú felmondással; • a társaság közös elhatározással való megszüntetésével; • ha a tagok száma egyre csökken. 13. A Vízügyi Társaság megszűnésekor elszámolásnak van helye. Az ügyintézés és képviselet szabályait a végelszámolás során is alkalmazni kell A végelszámolás eredményét a tagok tudomására és nyilvánosságra kell hozni.  14. A Vízügyi Társaság tevékenységéből eredő tartozások kiegyenlítése után a fennmaradó közös vagyont a tagok között vagyoni hozzájárulásuk arányában, a társasági szerződés rendelkezéseivel összhangban kell felosztani. 15. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a közös rendelkezésre bocsátandó vagyon terhére a Fejlesztendő Területen megvalósuló ivóvíz- és csatornahálózati rendszer nem közös tulajdonukba, hanem a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonába kerülnek és további fenntartásukról is a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság gondoskodik.  Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Vízügyi Társaság céljainak megvalósítása érdekében jóhiszeműen együttműködnek és minden tőlük elvárhatót megtesznek a Vízügyi Társaság céljainak előmozdítása érdekében, ideértve azt is, hogy a megfelelő időpontban a szükséges jognyilatkozatokat megteszik, és a szükséges magatartásokat kifejtik. Ha valamelyik tag olyan magatartást tanúsít, amely veszélyezteti a közös tevékenység sikerét vagy a szerződéses célt, bármelyik tag követelheti az ettől való tartózkodást. V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megjelölt és a polgári jogi társaságról szóló rendelkezések az irányadók.  2. Jelen Társasági Szerződés, az aláírási íveket nem számítva, 6 oldal terjedelmű és V fejezetből áll, 6 eredeti példányban készül, melyet a társaság képviselői kapnak meg. 3. Alulírott és a külön íveken írt szerződő felek a jelen társasági szerződést elolvasás, közös értelmezés és megértés után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt saját kezűleg írtuk alá.  Sződliget, 2019. július 1.  Név Gusztos Gábor Varsányi Beatrix Oroszlán Péter Papp Lóránt és Oroszlán Péter Szigeti Sándor Valuné Tóth Tünde Liszek Lajosné Katona Erzsébet Katona László Katona Csaba Móricz Tamás Huszár Patrik Kocsis Zoltán Medriczky Márton Fekete Béla Endre Czuczor József Sportterasz AK2006 Kft. Gerlach Erzsébet Stöffel Zsuzsanna Sáreczky Norbert Debrei Mónika - Debrei Péter Nikolicza Lászlóné Szabó Krisztina Porzsolt Ádám Kovács Istvánné Bikéri Ágnes Bezsei Forgách Zsófia Sáreczky Péter Shimigh László Jenőné Mező Júlianna Szigeti Sándor Tóthné Barcs Ágnes Szigeti Sándor Simigh László Jenőné Mező Júlianna Porzsolt Ádám Kormány Anett, Nagyné Kormány Zita Szigeti Dávid